top of page

Isik – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on avaldanud soovi kasutada või on kasutanud Spinar OÜ teenuseid, teinud päringuid ja kelle kohta on Spinaril andmeid, millega on võimalik isik tuvastada (nimi, isikukood).

Spinar kogub isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Töödeldavad isikuandmeid on saadud kas nt lepingueelsetel läbirääkimistel, lepingu sõlmimisel, lepingu kestel, päringu esitamisel, andmetöötlusregistritest (nt e-Krediidiinfo).

Spinar töötleb isikuandmeid kas lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, andmesubjekti nõusoleku alusel, õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Võlgnevuste sissenõudmiseks Spinar töötleb isiku isiklikke andmeid (nt nimi, isikukood), kontaktandmeid (nt kontaktaadress, e-posti aadress ja kontaktnumber) ning lepingu ja arve andmeid.

Võlgnevuste loovutamisel Spinar töötleb isiku isiklikke andmeid (nt nimi, isikukood), kontaktandmeid (nt kontaktaadress, e-posti aadress, kontaktnumber) ning lepingu ja arve andmeid.

Spinar säilitab isikuandmeid nii kaua, kui neid on vaja töötlemise eesmärgi saavutamiseks, kuid mitte kauem kui seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni.

Spinaril on õigus käesolevaid kliendiandmete töötlemise põhimõtteid igal ajal ajakohastada, täpsustada ja täiendada lähtudes muudatustest õigusaktides ja Spinari poolt osutatavates teenustes.

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted jõustuvad 01.06.2018.a

bottom of page